Alle collecties
Abonnement, instellingen & account
Welke grootboekrekeningen hanteert Tellow?
Welke grootboekrekeningen hanteert Tellow?

Referentie Grootboek Schema (RGS) | Boekingsregels | Kostenplaats | Grootboekrekening

Maron avatar
Geschreven door Maron
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Tellow hanteert het onderstaande Referentie Grootboek Schema (RGS), en het is niet mogelijk om zelf grootboekrekeningen toe te voegen of te wijzigen.


Eenmanszaak

Grootboekrekening

Code

Omschrijving

Goodwill

BIvaGooVvp

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill

Tot nu toe afgeschreven goodwill

BIvaGooCae

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill

Aanschaf bedrijfspand

BMvaBegVvp

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen

Tot nu toe afgeschreven bedrijfspand

BMvaBegCae

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen

Bedrijfsmiddelen

BMvaBeiVvp

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris

Tot nu toe afgeschreven bedrijfsmiddelen

BMvaBeiCae

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris

Aanschaf personenauto

BMvaTevVvp

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen

Tot nu toe afgeschreven personenauto

BMvaTevCae

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen

Voorraad onderhanden werk

BVrdOweVoo

Onderhanden werk, bruto onderhanden werk

Voorraad

BVrdHanVoo

Handelsgoederen, bruto handelsgoederen

Klanten

BVorDebHad

Handelsdebiteuren nominaal

Voorziening dubieuze klanten

BVorDebVdd

Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren

Lening (Te ontvangen) 1

BVorOvrLvb

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend)

Vooruitbetaalde facturen/ te factureren omzet

BVorOvaVof

Vooruitbetaalde facturen overlopende activa

Kas

BLimKasKas

Kas kasmiddelen

Rekening-courant bank

BLimBanRba

Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen

Bankrekening 1

BLimBanRbaBg1

Rekening-courant bank groep 1

Spaarrekening

BLimBanRbaBg2

Rekening-courant bank groep 2

Bankrekening 3

BLimBanRbaBg3

Rekening-courant bank groep 3

Bankrekening 4

BLimBanRbaBg4

Rekening-courant bank groep 4

Bankrekening 5

BLimBanRbaBg5

Rekening-courant bank groep 5

Kruisposten

BLimKruSto

Stortingen onderweg kruisposten

Resultaat van het boekjaar

BEivOreRvh

Resultaat van het boekjaar

Eigen vermogen

BEivKapOnd

Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen

Privé-stortingen

BEivKapPrs

Privé-stortingen

Privé-opnamen

BEivKapPro

Privé-opnamen

Fiscale oudedagsreserve

BEivFirFor

Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen

Financiering 1

BLasSakFvl

Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)

Lening (Te betalen) 1

BLasSakLvl

Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)

Leveranciers

BSchCreHac

Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten

Omzetbelasting

BSchBepBtw

Te betalen Omzetbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen

Te betalen omzetbelasting (hoog)

BSchBepBtwOla

Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief

Te betalen omzetbelasting (laag)

BSchBepBtwOlv

Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief

Te betalen omzetbelasting (overig)

BSchBepBtwOlo

Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven

Te betalen omzetbelasting (privégebruik)

BSchBepBtwOop

Omzetbelasting over privégebruik

Te betalen omzetbelasting (verlegd)

BSchBepBtwOlw

Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd

Te betalen omzetbelasting (verlegd buiten EU)

BSchBepBtwOlb

Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU

Te betalen omzetbelasting (verlegd binnen EU)

BSchBepBtwOlu

Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU

Voorbelasting

BSchBepBtwVoo

Voorbelasting

Kleineondernemersregeling (KOR)

BSchBepBtwVvd

Vermindering volgens de kleineondernemersregeling

Omzetbelasting vlg aangiftes

BSchBepBtwSda

Schatting deze aangifte

Te betalen omzetbelasting (vlg aangifte)

BSchBepBtwAfo

Afgedragen omzetbelasting

Loonbelasting

BSchBepLhe

Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenpremies

BSchStzPen

Te betalen pensioenuitkeringen schulden ter zake van pensioenen

Netto lonen

BSchSalNet

Netto lonen overige schulden

Vakantiegeld

BSchSalTvg

Te betalen vakantiebijslag overige schulden

Overige salarisreserveringen

BSchSalOrn

Overige reserveringen overige schulden

Nog te betalen kosten

BSchOpaNtb

Nog te betalen andere kosten overlopende passiva

Te verantwoorden (Bank)

BSchTusTbt

Tussenrekeningen betalingen

Verrekeningen

BSchTusTon

Tussenrekeningen ontvangsten

Te verantwoorden (Beginbalans)

BSchTusTov

Tussenrekeningen overig

Omzet (BTW hoog)

WOmzNopOlh

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met algemeen tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (BTW laag)

WOmzNopOlv

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met verlaagd tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (Overige tarieven)

WOmzNopOlo

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (Privégebruik)

WOmzNopOpg

Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (Nul tarief)

WOmzNopOlg

Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met nultarief of niet bij u belast opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (BTW verlegd)

WOmzNopOll

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij heffing is verlegd opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (Klant buiten EU)

WOmzNopOln

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (Klant binnen EU)

WOmzNopOli

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU opbrengsten uit de verkoop van goederen

Royalty's

WOmzNooNdy

Opbrengsten uit royalty's overige netto-omzet

Verleende korting

WOmzKebVek

Verleende kortingen

Wijziging voorraad

WWivWgpWgp

Wijziging in vooraden gereed product

Kosten grond- en hulpstoffen

WKprKvgKvg

Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland kosten van grond- en hulpstoffen

Kosten uitbesteed werk

WKprKuwKuw

Kosten van uitbesteed werk

Buitengewone baten/lasten

WOvbOvoOvo

Overige opbrengsten niet elders genoemd baten uit overige activiteiten

Lonen

WPerLesLon

Lonen en salarissen

Premies sociale verzekeringen

WPerSolPsv

Premies sociale verzekeringen sociale lasten

Pensioenkosten

WPerPenPen

Pensioenpremies pensioenlasten

Afschrijving goodwill

WAfsAivGoo

Afschrijvingen goodwill afschrijvingen op immateriële vaste activa

Afschrijving bedrijfspand

WAfsAmvBeg

Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen

Afschrijving personenauto

WAfsAmvTev

Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen

Afschrijving bedrijfsmiddelen

WAfsAmvBei

Afschrijvingen Inventaris

Boekwinst/verlies goodwill

WAfsRviGoo

Boekresultaat goodwill boekresultaat op immateriële vaste activa

Boekwinst/verlies bedrijfspand

WAfsRvmBeg

Boekresultaat Bedrijfsgebouwen boekresultaat op materiële vaste activa

Boekwinst/verlies bedrijfswagen

WAfsRvmTev

Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen boekresultaat op materiële vaste activa

Boekwinst/verlies bedrijfsmiddelen

WAfsRvmBei

Boekresultaat Inventaris boekresultaat op materiële vaste activa

Werkkleding

WBedAlkOal

Verstrekking/vergoeding van overige kleding overige personeelsgerelateerde kosten

Opleidingskosten

WBedAlkOal

Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen overige personeelsgerelateerde kosten

Personeelskosten

WBedOvpOvp

Overige personeelskosten niet elders genoemd overige personeelskosten

Huur

WBedHuiBeh

Betaalde huur huisvestingskosten

Overige huisvestingskosten

WBedHuiOhv

Overige huisvestingskosten huisvestingskosten

Representatiekosten

WBedVkkRep

Representatiekosten verkoop gerelateerde kosten

Reis- en verblijfkosten

WBedVkkRev

Reis- en verblijfkosten verkoop gerelateerde kosten

Mutatie dubieuze klanten

WBedVkkDvd

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren verkoop gerelateerde kosten

Verkoopkosten

WBedVkkOvr

Overige verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten

Privé-gebruik auto

WBedAutPga

Privé-gebruik auto's autokosten

Autokosten

WBedAutOak

Overige autokosten autokosten

Kantoorkosten

WBedKanKan

Kantoorbenodigdheden kantoorkosten

Telefoon- en internetkosten

WBedKanTef

Telefoonkosten kantoorkosten

Contributies en abonnementen

WBedKanCea

Contributies en abonnementen kantoorkosten

Verzekeringspremies

WBedAssOva

Overige assurantiepremies assurantiekosten

Advieskosten

WBedAeaAdv

Overige advieskosten accountants- en advieskosten

Betalingsverschillen

WBedAdlBet

Betalingsverschillen administratieve lasten

BTW kleineondernemersregeling

WBedAdlBtk

BTW kleine-ondernemers-regeling administratieve lasten

Algemene kosten

WBedAlkOal

Algemene kosten andere kosten

Rente leningen (te ontvangen)

WFbeRlmAre

Overige rentebaten rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente leningen (te betalen)

WFbeRlsRle

Rentelasten overige leningen

Rente en kosten bank

WFbeOrlRkb

Rente en kosten bank

Resultaat van het boekjaar

WNerNewNew

Netto resultaat na belastingen

Aanschaf bedrijfwagen

BMvaTevVvp

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen

Tot nu toe afgeschreven bedrijfswagen

BMvaTevCae

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen

Lening (Te ontvangen) 2

BVorOvrLvb

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend)

Lening (Te ontvangen) 3

BVorOvrLvb

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend)

Lening (Te ontvangen) 4

BVorOvrLvb

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend)

Meewerkvergoeding partner

BEivKapPro

Privé-opnamen

Financiering 2

BLasSakFvl

Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)

Financiering 3

BLasSakFvl

Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)

Lening (Te betalen) 2

BLasSakLvl

Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)

Lening (Te betalen) 3

BLasSakLvl

Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)

Afschrijving bedrijfswagen

WAfsAmvTev

Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen

Energie en water

WBedHuiGwe

Gas,water en elektraBV

Grootboekrekening

Code

Omschrijving

Goodwill

BIvaGooVvp

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill

Tot nu toe afgeschreven goodwill

BIvaGooCae

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill

Aanschaf bedrijfspand

BMvaBegVvp

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen

Tot nu toe afgeschreven bedrijfspand

BMvaBegCae

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen

Bedrijfsmiddelen

BMvaBeiVvp

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris

Tot nu toe afgeschreven bedrijfsmiddelen

BMvaBeiCae

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris

Aanschaf personenauto

BMvaTevVvp

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen

Tot nu toe afgeschreven personenauto

BMvaTevCae

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen

Deelneming 1

BFvaDigNev

Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen

Voorraad onderhanden werk

BVrdOweVoo

Onderhanden werk, bruto onderhanden werk

Voorraad

BVrdHanVoo

Handelsgoederen, bruto handelsgoederen

Klanten

BVorDebHad

Handelsdebiteuren nominaal

Voorziening dubieuze klanten

BVorDebVdd

Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren

Rekening-courant deelneming 1 (vordering)

BVorVopVr1

Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend)

Rekening-courant deelneming 2 (vordering)

BVorVopVr2

Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend)

Rekening-courant deelneming 3 (vordering)

BVorVopVr3

Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 (kortlopend)

Rekening-courant deelneming 4 (vordering)

BVorVopVr4

Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 (kortlopend)

Rekening-courant deelneming 5 (vordering)

BVorVopVr5

Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 (kortlopend)

Vordering / lening deelneming

BVorVopVo1

Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1

Lening (Te ontvangen) 1

BVorOvrLvb

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend)

Vooruitbetaalde facturen/ te factureren omzet

BVorOvaVof

Vooruitbetaalde facturen overlopende activa

Effecten

BEffAanAbe

Aandelen beursgenoteerde effecten

Kas

BLimKasKas

Kas kasmiddelen

Rekening-courant bank

BLimBanRba

Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen

Bankrekening 1

BLimBanRbaBg1

Rekening-courant bank groep 1

Spaarrekening

BLimBanRbaBg2

Rekening-courant bank groep 2

Bankrekening 3

BLimBanRbaBg3

Rekening-courant bank groep 3

Bankrekening 4

BLimBanRbaBg4

Rekening-courant bank groep 4

Bankrekening 5

BLimBanRbaBg5

Rekening-courant bank groep 5

Kruisposten

BLimKruSto

Stortingen onderweg kruisposten

Aandelenkapitaal

BEivGokGea

Normale aandelen aandelenkapitaal

Agio Reserve

BEivAgiAgi

Agioreserve agio

Wettelijke reserve deelneming

BEivWerRed

Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen

Overige reserves

BEivOvrOrs

Overige reserves

Resultaat van het boekjaar

BEivOreRvh

Resultaat van het boekjaar

Aandeel van derden

BEivAvdAvd

Aandeel van derden aandeel van derden

Voorziening deelneming

BVrzOvzVid

Voorziening in verband met deelnemingen

Overige voorzieningen

BVrzOvzOvz

Overige voorzieningen

Financiering 1

BLasSakFvl

Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)

Lening (Te betalen) 1

BLasSakLvl

Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)

Leveranciers

BSchCreHac

Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten

Rekening-courant deelneming 1 (schuld)

BSchSapSp1

Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1

Rekening-courant deelneming 2 (schuld)

BSchSapSp2

Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 2

Rekening-courant deelneming 3 (schuld)

BSchSapSp3

Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 3

Rekening-courant deelneming 4 (schuld)

BSchSapSp4

Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 4

Rekening-courant deelneming 5 (schuld)

BSchSapSp5

Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 5

Omzetbelasting

BSchBepBtw

Te betalen Omzetbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen

Te betalen omzetbelasting (hoog)

BSchBepBtwOla

Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief

Te betalen omzetbelasting (laag)

BSchBepBtwOlv

Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief

Te betalen omzetbelasting (overig)

BSchBepBtwOlo

Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven

Te betalen omzetbelasting (privégebruik)

BSchBepBtwOop

Omzetbelasting over privégebruik

Te betalen omzetbelasting (verlegd)

BSchBepBtwOlw

Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd

Te betalen omzetbelasting (verlegd buiten EU)

BSchBepBtwOlb

Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU

Te betalen omzetbelasting (verlegd binnen EU)

BSchBepBtwOlu

Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU

Voorbelasting

BSchBepBtwVoo

Voorbelasting

Omzetbelasting vlg aangiftes

BSchBepBtwSda

Schatting deze aangifte

Te betalen omzetbelasting (vlg aangifte)

BSchBepBtwAfo

Afgedragen omzetbelasting

Loonbelasting

BSchBepLhe

Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting

BSchBepVpb

Te betalen Vennootschapsbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen

Dividendbelasting

BSchBepOvbTdb

Te betalen Dividendbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenpremies

BSchStzPen

Te betalen pensioenuitkeringen schulden ter zake van pensioenen

Netto lonen

BSchSalNet

Netto lonen overige schulden

Vakantiegeld

BSchSalTvg

Te betalen vakantiebijslag overige schulden

Overige salarisreserveringen

BSchSalOrn

Overige reserveringen overige schulden

Nog te betalen kosten

BSchOpaNtb

Nog te betalen andere kosten overlopende passiva

Te verantwoorden (Bank)

BSchTusTbt

Tussenrekeningen betalingen

Verrekeningen

BSchTusTon

Tussenrekeningen ontvangsten

Te verantwoorden (Beginbalans)

BSchTusTov

Tussenrekeningen overig

Omzet (BTW hoog)

WOmzNopOlh

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met algemeen tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (BTW laag)

WOmzNopOlv

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met verlaagd tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (Overige tarieven)

WOmzNopOlo

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (Privégebruik)

WOmzNopOpg

Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (Nul tarief)

WOmzNopOlg

Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met nultarief of niet bij u belast opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (BTW verlegd)

WOmzNopOll

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij heffing is verlegd opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (Klant buiten EU)

WOmzNopOln

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU opbrengsten uit de verkoop van goederen

Omzet (Klant binnen EU)

WOmzNopOli

Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU opbrengsten uit de verkoop van goederen

Royalty's

WOmzNooNdy

Opbrengsten uit royalty's overige netto-omzet

Verleende korting

WOmzKebVek

Verleende kortingen

Wijziging voorraad

WWivWgpWgp

Wijziging in vooraden gereed product

Kosten grond- en hulpstoffen

WKprKvgKvg

Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland kosten van grond- en hulpstoffen

Kosten uitbesteed werk

WKprKuwKuw

Kosten van uitbesteed werk

Buitengewone baten/lasten

WOvbOvoOvo

Overige opbrengsten niet elders genoemd baten uit overige activiteiten

Lonen

WPerLesLon

Lonen en salarissen

Premies sociale verzekeringen

WPerSolPsv

Premies sociale verzekeringen sociale lasten

Pensioenkosten

WPerPenPen

Pensioenpremies pensioenlasten

Afschrijving goodwill

WAfsAivGoo

Afschrijvingen goodwill afschrijvingen op immateriële vaste activa

Afschrijving bedrijfspand

WAfsAmvBeg

Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen

Afschrijving personenauto

WAfsAmvTev

Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen

Afschrijving bedrijfsmiddelen

WAfsAmvBei

Afschrijvingen Inventaris

Boekwinst/verlies goodwill

WAfsRviGoo

Boekresultaat goodwill boekresultaat op immateriële vaste activa

Boekwinst/verlies bedrijfspand

WAfsRvmBeg

Boekresultaat Bedrijfsgebouwen boekresultaat op materiële vaste activa

Boekwinst/verlies bedrijfswagen

WAfsRvmTev

Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen boekresultaat op materiële vaste activa

Boekwinst/verlies bedrijfsmiddelen

WAfsRvmBei

Boekresultaat Inventaris boekresultaat op materiële vaste activa

Werkkleding

WBedAlkOal

Verstrekking/vergoeding van overige kleding overige personeelsgerelateerde kosten

Opleidingskosten

WBedAlkOal

Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen overige personeelsgerelateerde kosten

Personeelskosten

WBedOvpOvp

Overige personeelskosten niet elders genoemd overige personeelskosten

Huur

WBedHuiBeh

Betaalde huur huisvestingskosten

Overige huisvestingskosten

WBedHuiOhv

Overige huisvestingskosten huisvestingskosten

Representatiekosten

WBedVkkRep

Representatiekosten verkoop gerelateerde kosten

Reis- en verblijfkosten

WBedVkkRev

Reis- en verblijfkosten verkoop gerelateerde kosten

Mutatie dubieuze klanten

WBedVkkDvd

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren verkoop gerelateerde kosten

Verkoopkosten

WBedVkkOvr

Overige verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten

Privé-gebruik auto

WBedAutPga

Privé-gebruik auto's autokosten

Autokosten

WBedAutOak

Overige autokosten autokosten

Kantoorkosten

WBedKanKan

Kantoorbenodigdheden kantoorkosten

Telefoon- en internetkosten

WBedKanTef

Telefoonkosten kantoorkosten

Contributies en abonnementen

WBedKanCea

Contributies en abonnementen kantoorkosten

Verzekeringspremies

WBedAssOva

Overige assurantiepremies assurantiekosten

Advieskosten

WBedAeaAdv

Overige advieskosten accountants- en advieskosten

Betalingsverschillen

WBedAdlBet

Betalingsverschillen administratieve lasten

BTW kleineondernemersregeling

WBedAdlBtk

BTW kleine-ondernemers-regeling administratieve lasten

Mutatie voorzieningen

WBedDvvVov

Vrijval overige voorzieningen

Algemene kosten

WBedAlkOal

Algemene kosten andere kosten

Inkomsten en resultaat effecten

WOvtRofDiv

Dividend effecten opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Rente rekening couranten

WFbeRlmRgi

Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland

Rente leningen (te ontvangen)

WFbeRlmAre

Overige rentebaten rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente leningen (te betalen)

WFbeRlsRle

Rentelasten overige leningen

Rente en kosten bank

WFbeOrlRkb

Rente en kosten bank

Vennootschapsbelasting

WBelBgrBgr

Belastingen uit huidig boekjaar belastingen over de winst of het verlies

Resultaat aandeel van derden

WAadRavRav

Resultaat aandeel van derden

Resultaat van het boekjaar

WNerNewNew

Netto resultaat na belastingen

Aanschaf bedrijfwagen

BMvaTevVvp

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen

Tot nu toe afgeschreven bedrijfswagen

BMvaTevCae

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen

Deelneming 2

BFvaDigNev

Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming 3

BFvaDigNev

Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming 4

BFvaDigNev

Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming 5

BFvaDigNev

Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen

Lening (Te ontvangen) 2

BVorOvrLvb

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend)

Lening (Te ontvangen) 3

BVorOvrLvb

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend)

Lening (Te ontvangen) 4

BVorOvrLvb

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend)

Financiering 2

BLasSakFvl

Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)

Financiering 3

BLasSakFvl

Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)

Lening (Te betalen) 2

BLasSakLvl

Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)

Lening (Te betalen) 3

BLasSakLvl

Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)

Afschrijving bedrijfswagen

WAfsAmvTev

Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen

Energie en water

WBedHuiGwe

Gas,water en elektra

Resultaat deelneming 1

WRedAirGrpGp1

Resultaat deelneming groepsmaatschappij 1

Resultaat deelneming 2

WRedAirGrpGp2

Resultaat deelneming groepsmaatschappij 2

Resultaat deelneming 3

WRedAirGrpGp3

Resultaat deelneming groepsmaatschappij 3

Resultaat deelneming 4

WRedAirGrpGp4

Resultaat deelneming groepsmaatschappij 4

Resultaat deelneming 5

WRedAirGrpGp5

Resultaat deelneming groepsmaatschappij 5

Tellow werkt met een gestandaardiseerd Referentie Grootboek Schema en het is niet mogelijk om deze te personaliseren.

Dit schema is wel voldoende om een kloppende administratie te kunnen voeren. 

Was dit een antwoord op uw vraag?